Realizované projekty

Odlišnost inspiruje – podpora vyučujících v aktivním přístupu k inkluzi

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000019
Zaměření projektu:Cílem projektu je posílení kompetencí vyučujících pražských základních a středních škol v oblasti vzdělávání dětí ze sociálně či kulturně odlišného prostředí, oblasti rovných příležitostí ve vzdělávacím procesu a oblasti příčin mezietnických a mezikulturních konfliktů, rasismu, xenofobie a extremismu s přihlédnutím k probíhající migrační krizi. Součástí projektu je vzdělávání sta vyučujících v seminářích, praktická reflexe jejich vlastních postojů ve workshopech, vytvoření networkingové sítě a závěrečná konference.
Žadatel:Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost
Partner:ne
Výše schválené podpory:1 883 580 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení: 1. 9. 2016
Datum ukončení: 30. 8. 2016

WWW:www.osvetovabeseda.cz

Cílem projektu je:
– poskytnout vyučujícím pražských základních a středních škol podrobné informace o koncepci
inkluzivního školství, implementaci genderového hlediska do problematiky vzdělávání, možnostech
identifikace konkrétních nerovností ve školním prostředí a příčinách mezikulturních a mezietnických
konfliktů, rasismu, xenofobie a extremismu
– odstranit základní nedostatky ve znalostech reálií odlišných kultur, menšin a etnik a jejich
příslušníků žijících u nás či k nám přicházejících
– přimět vyučující k reflexi vlastních postojů a názorů a poskytnout jim možnost získat konkrétní odpovědi na své otázky od zástupců a zástupkyň jednotlivých sociokulturně odlišných menšin
– vybavit vyučující praktickými dovednosti k uplatnění nabytých informací, znalostí a kompetencí v
jejich školách a poskytnout vyučujícím praktickou metodiku pro každodenní práci
– vytvořit síť vzájemně se podporujících vyučujících, která bude fungovat i po skončení realizace
projektu
– prostřednictvím splnění předchozích cílů pozitivně ovlivnit sociální soudržnost v pražské
společnosti.