Realizované projekty

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 21. 9. 2020   ***   

Objevování stop lidí minulosti a současnosti v kostele Pražského Jezulátka

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000290
Zaměření projektu:Projekt Stopy nabízí žákům 1. stupně ZŠ interaktivní programy v kostele Pražského Jezulátka a další navazující aktivity. Využívá genia loci celosvětově významné pražské památky a cílí na rozvoj vědomí potřeby ochrany kulturního a historického dědictví, reflexi vlastního kulturního zakotvení, na poznávání různosti lidí, kultur a přesvědčení a uvědomování si hodnoty této různosti. Během 24 měsíců trvání projektu se do 2 variant programů (pro 1.-3. a 4.-5. třídy) zapojí 50 tříd z pražských ZŠ.
Žadatel:Klášter Pražského Jezulátka
Partner:-
Výše schválené podpory:1 640 867,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:https://www.pragjesu.cz/stopy/

Hlavním cílem projektu je rozvíjet respekt k přesvědčení druhých lidí, jejich vnitřních hodnot a respekt a ocenění tradice a kulturního i historického dědictví.