Realizované projekty

Neurotechnologie ke zvýšení kvality života a Prevence kyberšikany ve Společnosti 4.0

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000835
Zaměření projektu:Hlavním cílem tohoto projektu je podpora přípravy transferu technologií a znalostí, aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu. Cílem projektu je vytvoření dvou produktů a to: 1) Technologie ke zvýšení kvality života a za 2) Prevence kyberšikany ve společnosti 4.0.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:28 099 990,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.2.2019
Datum ukončení projektu: 31.7.2021

WWW:https://www.cvut.cz

Cílem projektu je vytvoření dvou produktů a to: 1) Technologie ke zvýšení kvality života a za 2) Kyberšikana ve společnosti 4.0. V souvislosti s požadavkem na tematické zacílení výzvy musí ověřované produkty spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace. Výstup projektu 1) Technologie ke zvýšení kvality života je specializace tématu výchova a vzdělávání, téma sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování a téma technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě. Výstup projektu 2) Kyberšikana ve společnosti 4.0 je specializace tématu výchova a vzdělávání.