Realizované projekty

Nedestruktivní metody testování památek

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000831
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je poskytnout institucím v hl. městě v oblastech sbírkové činnosti a památkové péče přístup k nedestruktivním metodám testování charakteristik těchto objektů. Cíle bude dosaženo díky 2 technologiím: (1) PIXE, (2) (D)PAA
Žadatel:Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Partner:-
Výše schválené podpory:19 712 776,99 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.3.2019
Datum ukončení projektu: 31.8.2021

WWW:https://www.fzu.cz

Projekt je tvořen 2 koncepty: (1) PIXE – Umožňuje získání informace o prvkovém složení zkoumaného předmětu bez nutnosti využití vakua a omezení velikostí předmětu, metoda je plně nedestruktivní a bude využitelná u širokého spektra předmětu (mince, obrazy, plastiky ad.), (2) (D)PAA – Představuje světově unikátní využití laserového zdroje urychlených částic. Metoda umožní testování až do hloubek stovek mikrometrů a tedy získání informace i pod zkorodovanou vrstvou předmětů z kovu.