Realizované projekty

Navýšení kapacity MŠ Místecká

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002059
Zaměření projektu:Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro rodiče dětí ze spádového obvodu MČ Prahy 18
Žadatel:Městská část Praha 18
Partner:
Výše schválené podpory:20 000 000,00 Kč
Harmonogram:

01.12.2020

WWW:www.letnany.cz

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro rodiče dětí ze spádového obvodu MČ Prahy 18, aby mohli umístit své děti v cenově dostupném předškolním zařízení a vrátit se do pracovního procesu. Cílem projektu je rekonstrukce pavilonu D mateřské školy Místecká a vytvoření 2 nových tříd s kapacitou 56 dětí při Mateřské škole Místecká (Odloučené pracoviště MŠ Příborská).