Realizované projekty

Navýšení kapacity mateřské školy v MČ Praha – Dubeč

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000268
Zaměření projektu:Cílem projektu je navýšení kapacity počtu míst v předškolním, cenově dostupném zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky, vytvoření potenciálu pro vyšší zaměstnanost rodičů s malými dětmi a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Navýšení kapacity MŠ se docílí přístavbou pavilonu s herní místností a kompletním zázemím s 1 třídou pro 28 dětí. Součástí projektu je napojení přístavby na stávající objekty, terénní úpravy zahrady a 1 nové parkovací stání. Po realizaci projektu bude celková kapacita MŠ 7 tříd a 188 dětí, což zcela nevyřeší stávající situaci, ale částečně zmírní nedostatek míst v MŠ.
Žadatel:Městská část Praha-Dubeč
Partner:-
Výše schválené podpory:13 602 829,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

WWW:http://www.praha-dubec.cz/

Projektem bude vybudován nový pavilon pro rozšíření MŠ Dubeč o jednu třídu s kapacitou 28 dětí.