Realizované projekty

Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000842
Zaměření projektu:Projekt reaguje na trend změny klimatu v urbanizovaném prostředí hlavního města Prahy s cílem zabezpečit vyšší kvalitu pobytového prostoru pro obyvatele města v budoucnosti. Návrh projektu předkládá možnosti hospodaření se srážkovou vodu tak, aby jeho výsledky byly v první řadě přínosem pro obyvatele hl. města Prahy ať už z pohledu dostatku užitkové vody, zlepšení klimatických podmínek ve městě, kvality povrchových vod v tocích či nádržích nebo bezpečí při náhlých přívalových událostech.
Žadatel:Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.
Partner:-
Výše schválené podpory:22 786 966,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2019
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2021

WWW:www.vumop.cz

Cílem konceptu I je vytvoření sofistikovaného softwarového prostředku pro aplikaci systémů hospodaření se srážkovou vodou, včetně zavedení motivačních interdisciplinárních nástrojů (ekonomická a stavebně-technická opatření, vzdělávací a osvětové aspekty), které povedou k efektivnímu hospodaření se srážkovou vodou a zajištění udržitelného rozvoje na území města Prahy. Softwarový prostředek bude koncipován do podoby rozhodovacího mechanismu pro návrh konkrétních opatření efektivního HDV v urbanizovaném území. Cílem konceptu II je vyvinout software produkující informace nezbytné pro zvýšení bezpečnosti občanů a zajištění ochrany jejich majetku před následky krizových situací (především povodní).