Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000661
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na na personální podporu mateřské školky OPALINKA spočívající v zavedení dvojjazyčného asistenta pro děti s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků školky zaměřený na interkulturní komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:371 784,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

WWW:www.opalinka.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.