Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000846
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, a to formou podpory školního asistenta, vzdělávání ped. pracovníků, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání.
Žadatel:Mateřská škola Akademie věd ČR s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:364 339,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2020

WWW:msakademieved.firemniskolky.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.