Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Maxík – jazyková škola a jesle, s.r.o.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001165
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Mateřská škola Maxík - jazyková škola a jesle, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:380 432,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.jazykova-skolka.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Mezi cíle projektu se řadí navázání lepší kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, což přispěje ke zlepšení procesu vzdělávání. Dvojjazyčný asistent se pomůže dětem s OMJ více zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci.