Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001189
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol v International Montessori School Of Prague (dále jen zkráceně IMSP). Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 63 v MŠ a 36 v ZŠ - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 50 - počet pedagogických pracovníků: 11. Personální podpora byla zvolena v podobě dvojjazyčného asistenta na MŠ i ZŠ. Dvojjazyční asistenti budou dva, jeden bude působit na 0,5 úvazku na MŠ 21 měsíců, druhý dvojjazyčný asistent bude působit na ZŠ na 0,5 úvazku 17 měsíců.
Žadatel:International Montessori School of Prague, mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:890 386,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.montessori.cz

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivnosti v IMSP prostřednictvím personální podpory, projektové výuky a komunitních aktivit. Podpora je cílena především na děti, jejichž mateřským jazykem není ani čeština ani angličtina, ve které výuka probíhá, na MŠ i ZŠ je takových dětí min. 6. Cíl reflektuje společnou analýzu oblastí rozvoje IMSP pro zvýšení její proinkluzivnosti, kterou provedlo vedení ve spolupráci s pedagogickým týmem, který tak mohl přímo ovlivnit obsah projektu a nastavení aktivit, do kterých bude přímo zapojen.