Realizované projekty

Multikulturní výchova na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000286
Zaměření projektu:Cílem projektu je zavést multikulturní výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. a tím posílit inkluzi ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice odlišností a shod jednotlivých kultur. 2) Vytvořením výukových materiálů a náplně pro jednotlivé předměty na ZŠ v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova. 3) Pilotním ověřením zavedení průřezového tématu Multikulturní výchova, zapracování do ŠVP školy.
Žadatel:Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 604 375,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:https://www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.