Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 18. 1. 2021.   ***   

Multikulturní škola – otevřené dveře

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000077
Zaměření projektu:Předmětem projektu je realizace úpravy vzdělávacího programu základní a mateřské školy Heřmánek s ohledem na proinkluzivitu vzdělávání, včetně zvyšování odbornosti a schopností pedagogických pracovníků. Cílem projektu je vytvářet pozitivní školní klima s pochopením pro heterogenitu a multikulturalitu zohledňováním potřeb pro začleňování sociokulturně znevýhodněných žáků. Proběhne zavedení principů multikulturní výchovy, principů začleňování žáka s odlišným mateřským jazykem, neformální vzdělávání a vzdělávání učitelů.
Žadatel:Mateřská škola Heřmánek
Partner:ne
Výše schválené podpory:1 507 500 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.prorodinu.cz

Globálním cílem projektu je získat kompetence k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotyp, násilí, porušování práv jednotlivců a menšin a extremistických projevů v malých školách, které se soustředí na individuální práci s žákem.

Specifickým cílem projektu je:

  • je vytvoření a rozšiřování vzdělávacích programů škol zúčastněných v projektu o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, jako i kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozvoji kulturního povědomí, jež směřují ke zvýšení praktických schopností žáků soužití v prostředí hlavního města Prahy a multikulturní společnosti;
  • podpora odbornosti a schopností pedagogických pracovníků při zohledňování a rozvoje individuálních potřeb každého žáka ve vzdělávacím procesu a zvyšování motivace ke studiu a to zejména vytváření pozitivního školního klimatu s pochopením pro multikulturalitu;
  • zrovnoprávnění v přístupu ke vzdělávání, jako základního předpokladu rozvoje soudržné a konkurence schopné městské společnosti.