Realizované projekty

Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy jako nástroj inkluze

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000041
Zaměření projektu:Cílem projektu je vytvořit pozitivní prostředí pro akceptaci multikulturních rozdílů a inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků a žáků PB - Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s. r. o. – středoškolské části. Podpůrným nástrojem inkluze je vytvoření multikulturních fiktivních firem, ve kterých bude část činnosti (nákup, výroba, prodej) "provozována" v zemi, ze které žáci pocházejí. Doplňkově je zařazena individuální podpora v českém jazyce.
Žadatel:PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 145 548,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.pbvos.cz

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání pedagogů a žáků naší střední školy s cílem vytvořit pozitivní proinkluzivní školní klima, ve kterém se zvýší motivace žáků s odlišným mateřským jazykem ke studiu na naší škole a k jejich snazšímu začlenění do společnosti. Splnění tohoto cíle vede přes realizaci klíčových aktivit, do kterých jsou zahrnuti všichni pedagogičtí a další zaměstnanci školy i všichni žáci (ať už většinoví nebo s odlišným mateřským jazykem):

  1. Vzděláváním pedagogů zvýšíme jejich kompetence v oblasti práce s heterogenní skupinou, v oblasti integrace a multikulturality atd. Získané informace a znalosti učitelé zakomponují do své výuky napříč všemi předměty. Učitelé budou iniciativně hledat oblasti a příběhy, ve kterých lze poukázat na přínos jiných kultur v daném předmětu.
  2. Rozšířením školního vzdělávacího programu o další témata z oblasti demokracie, lidských a občanských práv atd., zvýšíme sociální a občanské kompetence žáků, kompetenci k udržitelnému rozvoji atd.
  3. Realizací workshopů s prezentací historie, tradic, hodnot a kultury zemí žáků s odlišným mateřským jazykem přispějeme ke zvýšení informovanosti jako předpokladu k odbourání předsudků a negativních stereotypů.
  4. Zavedením inovativního způsobu výuky – prací žáků v tzv. multikulturních fiktivních firmách zvýšíme jejich schopnost kriticky myslet, řešit problémy, ale zejména pochopit, že jedině kooperace, respekt a tolerance mohou v mezinárodním prostředí vést k úspěchu a prosperitě.
  5. Individuální podporou žáků střední školy s odlišným mateřským jazykem a rozvojem jejich českého jazyka umožníme jejich snazší začlenění mezi ostatní žáky.

Projektem chce vytvořit takové prostředí, které bude žáky s odlišným mateřským jazykem motivovat ke studiu na naší škole, ve kterém budou pedagogové i žáci připraveni na jejich začlenění, a kde předejdeme problémům, které s přijetím většího množství žáků s odlišným mateřským jazykem mnohé školy řeší. Současně s tím chce většinovým žákům poskytnout možnost seznámit se se zemí a kulturou jejich spolužáků, a prací v multikulturních fiktivních firmách je lépe připravit na jejich budoucí život a práci v multikulturní společnosti.