Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rozvoje studentů a pedagogů Slovanského gymnázia v multikulturním prostředí se zaměřením na přibližování a propojování odlišných prostředí, která formují či formovala naše studenty. Navržené aktivity reagují na prakticky zažívané situace, doplňují vzdělávací osnovy, aktivně zapojují všechny aktéry vč. rodinných příslušníků a umožňují posouvat hranice interkulturního rozvoje i vnímání studentů a pedagogů nad rámec školního prostředí.
Žadatel:1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Partner:ne
Výše schválené podpory:3 237 000 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 2. 5. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2018

WWW:www.slovgym.cz

Cílem Slovanského gymnázia je vzdělávat, vychovávat a připravovat pro další život studenty, kteří budou schopni samostatně a informovaně vytvářet, plánovat a realizovat své další působení ve společnosti a světě. Naším posláním je vychovávat takové mladé lidi, kteří, mimo jiné, nebudou hodnotit ostatní podle jejich původu či mateřského jazyka, ale především na základě vzájemného dialogu.
K tomu je nezbytné jak intenzivní a konzistentní zprostředkování vhodného prostředí, tak podpora formou poskytování informací, rozvíjení kreativního myšlení a vzájemné spolupráce.

Projekt si klade tyto cíle:
– podpořit v rámci tříd realizaci projektů, aktivit a činností, směřujících ke vzájemnému poznávání, symbioticky při naplňování vzdělávacích osnov s přesahem do sociokulturní roviny;

– vždy s důrazem na společný cíl a přidanou hodnotu spolupráce v heterogenním týmu prohloubit zájem o získávání znalostí o vlivu historického, kulturního či politického vývoje na současnou společnost;

– nacházet společné paralely a vnímat současný svět jako globální prostor z pohledu hledání spojujících zájmů, nacházení překvapivých spojení, vazeb, inspirací, vedoucích k vědomí, že rozmanitost je cestou k růstu, že vzdělání, v podobě znalostí, osobní zkušenost a otevřenost bez předsudků je zdrojem veškerého dalšího rozvoje a poznání;

– naučit studenty vytvářet vlastní zkušenosti a názory, vyhledávat relevantní informace, zohledňovat pluralitu názorů a postojů, stavět na nich své závěry a představy o světě a jejich roli v něm;

– neocenitelné zkušenosti našich pedagogů, dlouhodobě profesně působících v multikulturním prostředí, přetavit ve zdroj inspirace pro další účastníky, aktivně působících na poli vzdělávání, rozvoje, podpory integrace.