Realizované projekty

MŠ Milánská – venkovní prostor k podpoře EVVO

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001000
Zaměření projektu:Projekt řeší významnou potřebu CS podpory výuky EVVO a polytechnické výchovy a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Milánská vybudováním celoročně využitelné venkovní učebny a dotvořením přírodní zahrady k zajištění kvalitního předškolního vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí dětí, která doposud v MŠ chybí. Posílí se trend rozvoje EVVO a podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti (i se SVP). Projekt má značnou připravenost, je zařazen v MAP P15, realizace 2019.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472
Partner:
Výše schválené podpory: 1 946 791,21
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 7. 2020

WWW:http://www.ms-skolahrou.cz/

Vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady