Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 18. 1. 2021.   ***   

Mosty ke školám

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000307
Zaměření projektu:Cílem projektu je posílit inkluzi v multikulturní společnosti, zvýšit kvalitu vzdělávání a podpořit začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, a to v min. čtyřech pražských MŠ a ZŠ prostřednictvím sedmi klíčových aktivit během 21 měsíců. Projekt zvýší chápání sociokulturní rozmanitosti a vzájemný respekt ve společnosti.
Žadatel:InBáze, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:7 500 148,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.inbaze.cz/

Cílem projektu je posílit inkluzi v multikulturní společnosti, zvýšit kvalitu vzdělávání a podpořit začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).