Realizované projekty

Mosty k porozumnění

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000029
Zaměření projektu:Celkovým cílem je příspět k posílení inkluze migrantů do společnosti a k porozumění a toleranci různých kultur. Projekt je složen z osmi aktivit a je zaměřen na zvýšení jazykových dovedností minimálně šedesáti dětí s odlišným mateřským jazykem, dále na programy neformálního vzdělávání a komunitního charakteru pro děti/žáky, a vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky. Díky projektu bude podpořeno minimálně 1324 osob (dětí a pedagogických pracovníků).
Žadatel:InBáze, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:6 075 365 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.inbaze.cz

Celkovým cílem je přispět k posílení inkluze migrantů do společnosti a k porozumění a toleranci různých kultur prostřednictvím dílčích cílů:

  1. Zlepšit jazykové dovednosti min. 60 dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem formou individuální podpory a přispět tak k jejich začlenění.
  2. Zvýšit proinkluzivnost min. v 10ti třídách, min. v 6ti školách; předpoklad je, že se třída či třídní pedagog zapojí do min. 2 aktivit projektu.
  3. Posílit porozumění a respekt k rozmanitosti u min. 990 dětí/žáků prostřednictvím jejich seznámení se s kulturami z nichž pocházejí migranti žijící v ČR prostřednictvím pohádkových příběhů, výtvarných dílen, kurzů vaření, vyprávěním osobních příběhů úspěšných migrantů a hlavně prostřednictvím osobního setkání se s migranty a jejich příběhy.
  4. Posílit respekt k sociokulturní rozmanitosti min. u 200 dětí/žáků/studentů prostřednictvím jejich účasti na multikulturním festivalu: osobní setkání s jinými kulturami formou nevšedního zážitku.
  5. Posílit osobnostní, sociální rozvoj, vzájemné porozumění a respekt k rozmanitosti min. 180 dětí/žáků prostřednictvím Interkulturního klubu.
  6. Proškolit min. 64 osob z řad pedagogických pracovníků ve specifikách přístupu k dětem s odlišným mateřským jazykem, komunikaci s jejich rodinou, spolupráci s dalšími subjekty, posílení interkulturní sensitivity a práce s heterogenní skupinou žáků.