Realizované projekty

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001119
Zaměření projektu:Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:
Výše schválené podpory:6 817 579,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:https://www.praha14.cz/

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: přírodní vědy a polytechnická výchova. Informace uvedené ve studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav učeben a podmínky pro poskytování vzdělávání a naplňování procesu rozvoje klíčových dovedností.