Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000494
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní výukové metody dle STEM a to za účelem rozvoje KK. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolními školami, k rozvoji volnočasového vzdělávání. Díky projektu dojde k podpoře polytechnického vzdělávání a oborů STEM (vědecké, technologické, inženýrské a matematické vzdělávání),přispěje k motivovaci žáků ke studiu těchto oborů. Podpoří efektivní obnovu vybavení školy v reflexi na budoucí uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce.
Žadatel:Základní škola Praha 5 - Řeporyje
Partner:-
Výše schválené podpory:2 101 547,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2019

WWW:www.zs-reporyje.cz

Cílem projektu je udržet vysoký standart kvality výuky, který škola žákům nabízí. Úkolem je zajistit vhodné materiální zázemí pro naplnění ŠVP orientovaným na rozšířenou výuku jazyků. Ve škole je důraz kladen i na ostatní vzdělávací oblasti a obory. Vzdělávání žáků a rozvíjení jejich schopností a dovedností je ve škole komplexní, proto potřebuje i učebnu s vybavením pro polytechnickou výuku. Cílem je zajištění kvalitní infrastruktury školy potřebné pro vzdělávání žáků dle jejich specifických vzdělávacích potřeb.