Realizované projekty

Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Náměstí Republiky

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000626
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní, energeticky efektivní. Dalšími cíli projektu jsou: - snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic - snížení nákladů na provoz systému.
Žadatel:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Partner:-
Výše schválené podpory:37 732 233,63 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:http://www.dpp.cz/

Projekt „Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Náměstí Republiky“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných vzduchotechnických zařízení za moderní.