Realizované projekty

Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Dejvická

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000623
Zaměření projektu:Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů. Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací- výměnou- stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení ve stanici metra Dejvická za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Dalšími cíli projektu jsou: - snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic, - snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení, - zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT, - zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP.
Žadatel:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Partner:-
Výše schválené podpory:27 883 747,84 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:http://www.dpp.cz/

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.