Realizované projekty

Modernizace učebny fyziky

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001076
Zaměření projektu:Modernizace učebny fyziky
Žadatel:Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, příspěvková organizace
Partner:
Výše schválené podpory:2 373 743,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení realizace: 1. 10. 2020

WWW:http://www.zsnadvodovodem.cz/

V rámci projektu dojde k modernizaci odborné učebny, která bude sloužit k výuce fyziky. V rámci projektu dojde k úpravě prostor učebny a především k pořízení nového nábytku a výukových pomůcek, které zajistí zkvalitnění výuky fyziky pro žáky druhého stupně ZŠ Nad Vodovodem.