Realizované projekty

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 14. 9. 2020   ***   

Modernizace učeben MŠ Klánovice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000508
Zaměření projektu:V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učeben MŠ Klánovice zaměřených na výchovu k udržitelnému rozvoji, včetně venkovní učebny, za účelem přispění k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Konkrétně se jedná v rámci mateřské školy o vytvoření učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a rozvoj polytechnických dovedností. Prostřednictvím pořízení nového vybavení pro nové dvě učebny, tak zvýší kvalitu vybavenosti učeben s důrazem na osobní a inkluzivní výuku v mateřské školy, za účelem rovnoměrného rozvoje vzdělávacích zařízení v Praze.
Žadatel:Městská část Praha-Klánovice
Partner:-
Výše schválené podpory:1 019 929,47 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.praha-klanovice.cz

Cílem projektu je zajistit kvalitnější výuku pro žáky mateřské školy, a rovněž pro pedagogické pracovníky MŠ, kteří díky novému vybavení budou moci zapojit nové prvky výuky.