Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace specializovaných učeben v Základní škole Praha – Petrovice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000474
Zaměření projektu:V rámci předkládaného projektu budou podpořeny odborné předměty v oblasti komunikace v cizích jazycích a přírodních věd. Podpora předmětů proběhne prostřednictvím modernizace odborných učeben, prostřednictvím zajištění specializovaného moderního vybavení a výukových pomůcek. Konkrétně bude modernizována učebna přírodních věd a 3 jazykové učebny.
Žadatel:Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:2 154 999,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.zsprahapetrovice.cz

Cílem projektu je dosáhnout zvýšení kvality vzdělávání žáků Základní školy Praha- Petrovice díky modernizaci specializovaných učeben.