Realizované projekty

Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001032
Zaměření projektu:Záměrem projektu je rekonstrukce badatelské učebny přírodních věd na Gymnáziu Chodovická s cílem maximálního možného využití učebny pro výuku přírodních věd (fyziky, chemie, biologie) a modernizace zastaralých interiérových prvků, dále doplnění elektroinstalace a zdravotně technické instalace.
Žadatel:Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
Partner:
Výše schválené podpory:2 500 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:http://gymnchod.cz/

Záměrem projektu je rekonstrukce badatelské učebny přírodních věd na Gymnáziu Chodovická s cílem maximálního možného využití učebny pro výuku přírodních věd (fyziky, chemie, biologie) a modernizace zastaralých interiérových prvků, dále doplnění elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Odborná učebna bude následně vybavena moderní výukovou technologií, souvisejícím příslušenstvím a novým nábytkem. Do učebny budou nakoupeny nové odborné pomůcky a tabule s interaktivním dataprojektorem.