Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Mendíků

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000963
Zaměření projektu:Hlavním projektovým záměrem je modernizace polytechnické učebny, kde bude docházet k rozvoji polytechnických dovedností v oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání. Současný stav této učebny je totiž naprosto nevyhovující, což prokázala i SWOT analýza, kterou vypracovala Městká část Praha 4. V modernizované učebně naopak bude moci škola naplno rozvíjet žákovské polytechnické dovednosti, neboť bude mít k dispozici dílnu špičkové úrovně.
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
:
Výše schválené podpory:1 524 469 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.zsmendiku.cz/

Hlavním projektovým záměrem je modernizace polytechnické učebny, kde bude docházet k rozvoji polytechnických dovedností v oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání. Současný stav této učebny je totiž naprosto nevyhovující, což prokázala i SWOT analýza, kterou vypracovala Městká část Praha 4. V modernizované učebně naopak bude moci škola naplno rozvíjet žákovské polytechnické dovednosti, neboť bude mít k dispozici dílnu špičkové úrovně.