Realizované projekty

Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl: 271, 272, 273

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000362
Zaměření projektu:Dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace eskalátorů ve stanici metra Anděl.
Žadatel:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Partner:-
Výše schválené podpory:99 654 370,03 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2018

WWW:www.dpp.cz

Projekt řeší dosažení energetické úspory prostřednictvím výměny stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.