Realizované projekty

Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Skalka: 171, 172

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000361
Zaměření projektu:Dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace eskalátorů ve stanici metra Skalka.
Žadatel:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Partner:-
Výše schválené podpory:19 422 910,20 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2018

WWW:www.dpp.cz

Projekt řeší dosažení energetické úspory prostřednictvím výměny stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.