Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000541
Zaměření projektu:Realizace projektu umožní vést výuku fyziky na základní škole U Roháčových kasáren více experimentální formou. Tohoto cíle bude dosaženo nákupem nového vybavení a učebních pomůcek pro experimentální výuku. Projekt bude znamenat přínos jak pro žáky, tak pro pedagogy.Učebna vznikne rekonstrukcí a drobnými stavebními úpravami stávající učebny fyziky a především pořízením moderního vybavení od nábytku přes interaktivní výukovou techniku po digitální žákovské měřící sady.
Žadatel:Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381
Partner:-
Výše schválené podpory:2 422 838,16 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.zsrohacovky.cz

Cílem projektu je zmodernizovat výuku fyziky prostřednictvím vybudování moderní učebny podporující badatelský přístup. Díky tomu se výrazně zvýší efektivita výuky a její přenositelnost do praxe