Realizované projekty

Modernizace Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002309
Zaměření projektu:Cílem projektu je dosáhnout kvality prostorového a materiálního zázemí sociální služby, která odpovídá reálným potřebám cílové skupiny matek s dětmi i aktuálnímu standardu bydlení, a zefektivnit tak proces řešení nepříznivé sociální situace ztráty bydlení uplatňovanými metodami sociální práce.
Žadatel:Proxima Sociale o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory: 2 187 443,40 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 5. 2022
Ukončení projektu: 31. 12. 2022

WWW:https://www.proximasociale.cz/

Cílem projektu je dosáhnout kvality prostorového a materiálního zázemí sociální služby, která odpovídá reálným potřebám cílové skupiny matek s dětmi i aktuálnímu standardu bydlení, a zefektivnit tak proces řešení nepříznivé sociální situace ztráty bydlení uplatňovanými metodami sociální práce. Tím dojde k modernizaci a rozvoji služby oproti stávajícímu stavu. Konkrétně se bude v rámci realizace projektu rekonstruovat Azylový byt a modernizovat jeho vybavení.