Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Migrace v minulosti – porozumění současnosti

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000346
Zaměření projektu:V projektu budou posluchači postupně seznamováni s fenoménem migrace. Jako hlavní podklady budou sloužit archeologické a historické prameny, na nichž je možné demonstrovat např. změny v hmotné kultuře vyvolané nově příchozím obyvatelstvem, které sebou ze svých domovských oblastí přinesly technické inovace a často i jiný způsob života. Některé epochy lidských dějin byly dokonce natolik ovlivněny masivními přesuny obyvatelstva, že je podle toho pojmenované jedno celé období -Doba stěhování národů.
Žadatel:Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, z.ú.
Partner:
Výše schválené podpory:6 438 637,50 Kč
Harmonogram:

1. 11. 2017

WWW:-

Cílem projektu je u žáků základních a středních škol zvýšit informovanost o fenoménu migrace, jejích příčinách a možných důsledcích. Vytvořená metodika v kombinaci s artefaktovou sadou by měla žákům svou srozumitelností a názorností usnadnit lepší zorientování se v tomto poměrně složitém tématu. Vyjasnění pojmů migrace, migrant, imigrace atd. Dalším cílem je, aby se žáci naučili správně využívat metody kritického myšlení, a to pomocí již známých archeologických a historických pramenů jako možných paralel k aktuálním tématům. To by následně mělo také vést k lepšímu chápání úlohy společenských věd v dnešním světe, neboť jedním z hlavních úkolů společenských věd je navrhovat a poukazovat na možná řešení problémů dnešní civilizace, a to na základě např. historických zkušeností. Dalším cílem je použití vytvořených výstupů i po skončení projektu v rámci výuky ve školních zařízeních.