Realizované projekty

Mezigenerační programy pro seniory

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000211
Zaměření projektu:Projekt cílí na kvalitnější život seniorů a jejich zapojení do života místní komunity, především prostřednictvím mezigeneračních aktivit například mezi seniory a dětmi. Nabízeny jsou tvořivé dílny, čtení pohádek a další formy setkávání seniorů s dětmi i ostatními sousedy. Vizí je vybudování samostatné sítě komunit, spravované jejími členy z řad cílové skupiny. Mezigenerační aktivity nabízené projektem přispívají cílové skupině v oblasti zlepšení či udržení kvality života, udržení nebo opětovném navázání styku s přirozeným prostředím, jsou prevencí sociálního vyloučení, přináší participaci na společenském dění. Vedlejší přínos má projekt i pro předškolní a mladší školní děti, které učí úctě, respektu a lásce k seniorům. Což se opět promítá jako pozitivní vliv na cílovou skupinu. Mezigenerační aktivity mají obecně pozitivní vliv na posilování místa seniorů v současné společnosti.
Žadatel:Mezi námi, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 183 067,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.mezi-nami.cz

Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud ve svém domácím přirozeném prostředí.