Realizované projekty

Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000053
Zaměření projektu:Obsahem projektu je tvorba metodiky a odborných materiálů pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem na základní škole Kunratice, dále vzdělávání pracovníků školy v oblasti práce se žáky s odlišným mateřským jazykem, navýšení kapacity Školního poradenského pracoviště o odborné pozice za účelem přímé podpory žáků s odlišným mateřským jazykem a nabídka volnočasových aktivit pro žáky cizince a menšiny. Výstupem projektu bude metodika a materiály v rozsahu alespoň patnáct stran, s minimem 40 ti podpořených pracovníků a 40 ti žáků s odlišným mateřským jazykem.
Žadatel:Základní škola Kunratice
Partner:-
Výše schválené podpory:3 241 212,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení: 1. 10. 2016
Datum ukončení: 30. 6. 2018

WWW:www.zskunratice.cz

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným
mateřským jazykem (dále jen OMJ), tedy cizinců-migrantů a menšin na ZŠ Kunratice.
Tento hlavní cíl je rozdělen na dílčí podcíle, které korespondují s aktivitami projektu:

  1. Vytvořit jasný metodický rámec pro začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kunratice a poskytnout  pedagogům jasné metodické a zároveň odborné materiály pro jejich práci.
  2. Poskytnout pedagogům a odborným zaměstnancům dostatečné vzdělání pro práce se žáky s OMJ. Práce se žáky s OMJ se stane (stejně jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami) součástí standardního vzdělávání na naší ZŠ. Vzdělávání bude probíhat na 3 úrovních: workshop pro většinu pedagogů; cyklus Management tříd a  externí školení od odborné organizace, předběžně META o. p. s.
  3. Zvýšit kapacity odborných pracovníků na škole za účelem práce se žáky s OMJ. Přímá podpora žáků  je klíčová, bude realizována přímo ve třídách, případně individuální výukou mimo třídu. Cílem je vytvoření kapacity na 4 odborných pozicích (odborný garant, psycholog, učitel ČJ pro cizince, asistent).
  4. Zapojit žáky s OMJ do volnočasových aktivit v rámci Speciálního studijního centra a Školního klubu. Cílem je maximalizovat čas, po která bude cizinec ve styku s ostatními žáky, zintenzivnit integraci a urychlit výuku českého jazyka, pomoci žákům s plněním úkolů, připravovat společné kulturní a jiní aktivity, snažit se zapojit i rodiče žáků.