Tiskové zprávy

Magistrát hodlá využívat data mobilních operátorů pro lepší chod města

PRAHA, 10. května 2018

 

  • Pražští radní odsouhlasili podporu pro 49 projektů podaných v rámci výzev OP PPR
  • Z celkově alokované sumy 930 milionů korun mohou žadatelé získat 133 milionů
  • Jeden projekt se týká využití informačních technologií, zbylé rozvoje škol a školek 

 

Pražští radní na svém nedávném jednání odsouhlasili skoro pět desítek projektů podaných do Operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR). Nyní budou tyto projekty předloženy ke schválení Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

„Počet schválených projektů v rámci pražského operačního programu neustále narůstá. Jen dnes jsme odsouhlasili podporu celkem 49 projektům, z toho se 46 týká podpory začleňování ve školách a dva projekty jsou zaměřeny modernizaci školek, a to v Praze 4 a Praze 10. Oblast školství je tak nadále nejlépe čerpanou osou operačního programu. Poslední projekt podal Institut Plánování a rozvoje a týká se inovačního využití anonymizovaných dat mobilních operátorů v dalším rozvoji města,“ uvedla Irena Ropková, radní pro oblast školství a evropské fondy.

V rámci v červnu loňského roku vyhlášené 29. výzvy k předkládání žádostí o podporu s názvem „Inovační poptávka veřejného sektoru II“ bylo zájemci podáno devatenáct žádostí. První již prošla hodnocením a je nyní předložena k schválení. Jedná se o projekt s názvem Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města a jeho cílem je vytvoření informačního systému o rozložení a pohybu obyvatel nacházejících se v danou chvíli na území Prahy.

Anonymizované informace o rozložení a pohybech přítomného obyvatelstva jsou jedním z nejdůležitějších druhů informací používaných veřejnou správou. Jsou naprosto zásadním vstupem pro územní plánování, dopravní plánování, plánování veřejných služeb, management cestovního ruchu, integrovaný záchranný systém a mnoho dalších aktivit realizovaných veřejnou správou.

Tradiční způsoby sběru informací jako dotazníky a sčítání lidu nedokáží dobře zaznamenat časové rytmy rozložení obyvatelstva během dne ani změny v mobilitě obyvatelstva v průběhu roku. Mnohé dnes používané informace o obyvatelstvu jsou tak neaktuální, nedostatečně popisující složitost celé reality mobility obyvatelstva nebo pouze hrubě odhadnuté.

V rámci projektu bude vyvinuto inovativní řešení k zajištění přesných statistických informací postavených na lokalizačních datech sítí mobilních operátorů. Tento informační systém pak umožní efektivní a dlouhodobě udržitelné pořizování, zpracování, uchování a používání potřebných dat napříč všemi městskými organizacemi, aniž by bylo narušeno soukromí obyvatel Prahy. Získaná data mohou významně napomoci také při realizaci opatření spadajících do oblasti Smart Cities. Podpora by měla dosáhnout částky 73,3 milionu korun.

Zbylé projekty jsou hodnoceny v rámci dvou výzev pro prioritní osu Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

V rámci 36. výzvy byly přijaty 2 žádosti s celkovými požadavky na 21,79 milionů korun. Celková alokace výzvy činí 130 milionů. Oba projekty mají za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v městských částech Prahy 4 a Prahy 10, kde je problém umístit předškolní děti do mateřské školky. Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacit a vzniknou moderní prostory pro předškolní vzdělávání odpovídající standardu dnešní doby.

V rámci 28. výzvy byla odsouhlasena podpora 46 žádostí o podporu s celkovými požadavky ve výši 38,04 milionů korun. Alokace výzvy činí 400 milionů korun. Všechny projekty se týkají podpory inkluzivního vzdělávání v mateřských, základních a středních školách prostřednictvím podpory asistenta pedagoga, projektové výuky, zahraničních stáží pedagogů, komunitních aktivit a rozvoje inkluzivního prostředí škol.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD) je zastupitelkou a radní hlavního města Prahy. Do funkce byla zvolena 28. 4. 2016. Působí v oblasti školství a evropských fondů. Je členkou výboru pro sociální politiku a předsedkyní komise rady města pro udělování grantů na podporu vzdělávání.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Kontaktní osoba: Patricie Holasová

patricie.holasova@praha.eu

+420 236 002 550, 770 128 158

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů

Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa