Realizované projekty

Má komunita, mí lidé II.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001741
Zaměření projektu:Projekt navazuje na obdobný projekt realizovaný ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou CS děti a mládež, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy.
Žadatel:Člověk v tísni, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 499 795,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021
Ukončení projektu: 31. 12. 2021

WWW:www.clovekvtisni.cz

Projekt navazuje na obdobný projekt realizovaný ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou CS děti a mládež, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. Prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra, předškolního klubu, realizace workshopů, doučování a dalších neformálních přístupů ke vzdělávání podporuje vztah dětí, mládeže a jejich rodin ke komunitě, kde žijí.