Realizované projekty

Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000631
Zaměření projektu:Projekt bude zaměřen na zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné pro jednotlivé cílové skupiny (dle jejich specifikací, potřeb a požadavků).
Žadatel:Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, p. o.
Partner:-
Výše schválené podpory:73 330 057,60 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.6.2018
Datum ukončení projektu: 31.5.2022

WWW:https://www.iprpraha.cz

Předmětem projektu bude tedy vytvoření metodiky a softwaru, včetně specifikace datových vstupů a výstupů informačního systému. Vývoj tohoto informačního systému umožní vytvoření organizačního koordinačního rámce pro spolupráci města, městských organizací a externích subjektů při rozvoji, využívání a sdílení výstupů z tohoto datového zdroje. Předmět projektu spadá do domény specializace: ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy.