Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 15. 2. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Kulturně komunitní centrum

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000894
Zaměření projektu:Projektem bude vytvořeno kulturně komunitní centrum nástavbou objektu ÚMČ v souladu s 35. výzvou OP PPR pro osoby z CS a občany Suchdola a okolí. Cílem je integrovat znevýhodněné skupiny osob, aktivizovat je a zkvalitnit jejich život. Pomoci jim při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen. Významné partnerství, potvrzený zájem od 19 partnerů. Projekt je potřebný, chybí zázemí pro činnost, silné zastoupení CS.
Žadatel:Městská část Praha-Suchdol
:
Výše schválené podpory:15 000 000 Kč
Harmonogram:

01.03.2019 -

WWW:https://www.praha-suchdol.cz/

Projektem bude vytvořeno kulturně komunitní centrum nástavbou objektu ÚMČ v souladu s 35. výzvou OP PPR pro osoby z CS a občany Suchdola a okolí. Cílem je integrovat znevýhodněné skupiny osob, aktivizovat je a zkvalitnit jejich život. Pomoci jim při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen. Významné partnerství, potvrzený zájem od 19 partnerů. Projekt je potřebný, chybí zázemí pro činnost, silné zastoupení CS.