Realizované projekty

Kulturně komunitní centrum Senior fitnes

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000193
Zaměření projektu:KKC ve svých prostorách nabízí kulturní, vzdělávací, volnočasové a podpůrné aktivity pro seniory. Předpokládá se, že KKC do svých pravidelných aktivit zapojí minimálně 180 seniorů a to především z oblasti městských částí Praha 6 a Praha 7, odkud je KKC dobře dopravně dostupné. Senioři budou projektem motivováni k aktivní participaci na chodu KKC a budou mít možnost stát se sami lektory daných, nabízených aktivit.
Žadatel:Senior fitnes z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 352 396,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://seniorfitnes.cz/

Projekt zakládá „Kulturně komunitní centrum Senior fitnes“ (dále jen KKC nebo Centrum) pro seniory na území  městské části Praha 6 – Petřiny.