Realizované projekty

Kulturně komunitní centrum Rybná

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000146
Zaměření projektu:V rámci projektu byl vytvořen prostor k mezigeneračnímu setkávání, předávání zkušeností a znalostí a rovněž tak k možné vzájemné komunikaci obyvatel Prahy 1 a cílovou skupinou projektu, kterou jsou zejména osoby ohrožených sociálním vyloučením – ve smyslu seniorů, osob se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných nebo rodin s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem. Cílem projektu je během 22 měsíců opakovaně zapojit do aktivit daného komunitního centra min 50 osob s cílem nalezení řešení a změny jejich aktuální tíživé životní situace. Podcílem projektu je rovněž vydání cca 10 informačních zpravodajů.
Žadatel:Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 511 861,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.kcrybna.cz

Cílem projektu bylo vytvoření kulturně komunitního centra pro obyvatele městské části Praha 1 a rozvoj komunitního života v této městské části.