Realizované projekty

Kulturně komunitní centrum ART na Letné

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000241
Zaměření projektu:K cílovým skupinám patří osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, dále pak osoby se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných a seniorů a jako sekundární cílovou skupinu ostatní obyvatelé místních komunit, především pak děti z mateřských škol a prvého stupně základních škol s přímým či s nepřímým kontaktem a dopadem na nejbližší rodinu včetně prarodičů. Z dlouhodobé činnosti ateliéru A.R.T. j zřejmé, že výtvarná činnost je skvělý komunikační prostředek pro všechny výše uvedené cílové skupiny a pořádání společných workshopů, výstav, kurzů (i s lektory z cílové skupiny) s místní komunitou bude mít jednoznačný pozitivní dopad na duchovní i fyzickou kultivaci místního prostředí.
Žadatel:ALTÁN ART o.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 042 756,25
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 3. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:www.atelierradostnetvorby.cz

Denní provoz kulturně komunitního centra ART (neboli Akademie Radostné Tvorby) je založený na výtvarné práci s osobami sociálně vyloučenými (tj. s osobami s mentálním postižením, s chronickým duševním onemocněním a se seniory) s provázáním vzájemné komunikace mezi jednotlivými skupinami i místní komunitou.