Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Kultura na dotek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340
Zaměření projektu:Projekt podpoří kompetence pedagogů pro působení na SŠ s jazykovou a kulturní heterogenitou žáků. Čtyři pražské SŠ si vytvoří a v praxi ověří vlastní Strategický plán multikulturní výchovy (MKV). Žáci SŠ budou zapojeni do aktivizačních forem výuky MKV v rámci celoročního projektu Příběhy v obrazech ve výuce i mimo ni. Pedagogové SŠ absolvují cyklus mediačních workshopů k rozšíření profes. Kompetencí pro zvládání interkulturního konfliktu a realizaci projektů pee-mediace ve třídách.
Žadatel:Somatopedická společnost, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 523 530,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.somspol.cz/

Hlavním cílem je nabídnout pražským středním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzivní vzdělávání a MKV. Aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů MKV do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro mediátorské zvládnutí interkulturního konfliktu na SŠ jejich přípravou v cyklu mediačních workshopů.