Realizované projekty

Kuchařky bez domova

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000103
Zaměření projektu:Jedná se o komplexní projekt cílený na vybudování, uvedení do provozu a následný provoz sociálního podniku, jehož náplní bude zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce – osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, osoby dlouhodobě nezaměstnané a nezaměstnané osoby starší 50 let. Celý projektový záměr je rozdělen do tří navazujících etap: V první předinvestiční fázi došlo k identifikaci potřeb, cílů projektu, v investiční fázi proběhnou stavební úpravy objektu a pořízení vybavení podniku (předkládaný projekt) a třetí fází je plánován rozběh a plný provoz sociálního podniku.
Žadatel:Jako doma – Homelike, o. p. s
Partner:-
Výše schválené podpory:3 478 083,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2016

WWW:www.jakodoma.org