Realizované projekty

Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688
Zaměření projektu:VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8 a DP WORK s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby vyloučené (osoby v či po propuštění z výkonu trestu a jejich rodiny, děti z dětských domovů v Praze, bezdomovci, matky sexuální pracovnice).
Žadatel:VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
:
Výše schválené podpory:2 619 320 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.12.2020

WWW:www.volonte.cz

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8 a DP WORK s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby vyloučené (osoby v či po propuštění z výkonu trestu a jejich rodiny, děti z dětských domovů v Praze, bezdomovci, matky sexuální pracovnice).