Realizované projekty

V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce. Více informací naleznete v Rozhodnutí ředitele evropských fondů, které je uloženo na stránce výzvy č. 61 v sekci dokumenty.   ***   

Krizová pomoc efektivněji

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000886
Zaměření projektu:Smyslem projektu je zefektivnit poskytování terénní krizové intervence a zmodernizovat zázemí pro práci s osobami v krizi na území hl. m. Prahy. Vychází přitom ze strategických dokumentů hl. m. Prahy i pražských městských částí. Realizace projektu bude mít přímý dopad na cílovou skupinu. V době udržitelnosti podpoříme 285 osob v ambulantní a 120 osob v terénní formě krizové pomoci. Náplní projektu je nákup osobního automobilu a vybavení místností pro práci s klienty a zázemí pro pracovníky.
Žadatel:Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Partner:
Výše schválené podpory:512 999,78,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019

WWW:www.modredvere.cz

Cílem projektu je v horizontu 10 měsíců zakoupit osobní automobil vč. příslušenství, pomůcky pro práci s klienty, úpravu a vybavení denní místnosti, vybavení místnosti pracovníků krizové pomoci a odhlučnění místnosti krizové pomoci a tím zvýšit v době udržitelnosti dostupnost a kvalitu krizové pomoci občanům hl. m. Prahy, kteří se ocitnou v krizové situaci.