Realizované projekty

Kreativní partnerství Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000009
Zaměření projektu:Projekt zavádí na 9. ZŠ v Praze inovativní program Kreativní partnerství, který nastavuje systém spolupráce umělců s učiteli na přípravě i realizaci výuky. Program rozvíjí zážitkové a kreativní metody využívající umění. Zaměřuje se na rozvoj občanských kompetencí a kompetencí k udržitelnému rozvoji, další klíčové kompetence a motivaci žáků. Celkem podpoří více než 500 žáků, z toho nejméně 100 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, potřebou podpůrných opatření nebo odlišným mateřským jazykem.
Žadatel:Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o. p. s.
Partner:ano
Výše schválené podpory:6 189 877 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2018

WWW:www.crea-edu.cz

Obecným cílem projektu je podpořit zvyšování kvality vzdělávání na základní škole s důrazem na posílení inkluzivního vzdělávání a sociální soudržnosti v multikulturním prostředí prostřednictvím zavádění zážitkových kreativních forem vzdělávání využívajících umění -programu Kreativní partnerství.

Projekt se zaměří na tyto specifické cíle:
A) Rozvoj klíčových kompetencí žáků – každá zapojená třída se zaměří na sociální a personální, komunikační, občanské kompetence nebo kompetence žáků k udržitelnému jednání a kulturní povědomí žáků. Umělci pomůžou učitelům nastavit výuku tak, aby práce ve třídách byla atraktivní, zážitková, vyžadovala si skupinovou práci, práci na komunikačních kompetencích a směřovala k obsáhnutí témat občanské gramotnosti a udržitelného rozvoje, např. výuka tématu chemických prvků a chemických reakcí spojená s tématem mezilidských vztahů zpracovaná prostřednictvím divadelního představení.

B) Rozvoj motivace žáků, jejich samostatnosti, zodpovědnosti za své učení – program Kreativní partnerství se vždy zaměřuje na rozvoj motivace žáků. Žáci mají možnost zapojit se do důležitých rozhodnutí (např. výběr umělce, výběr z možných aktivit apod.), aktivity nabízí prožití učební látky, propojení s reálným životem, žáci pracují ve skupinách a mají zodpovědnost za plnění svých úkolů vůči skupině, výstupy své práce musí prezentovat rodičům, spolužákům.

C) Zavádění aktivizačních a zážitkových metod kreativního vzdělávání s důrazem na mezipředmětové vazby – program je postavený na vhodných aktivizačních a zážitkových metodách využívajících umění a kreativitu umělců. Mezipředmětová vazba je nevyhnutelná i z důvodu zajištění potřebné časové alokace pro realizaci aktivit ve třídách.

D) Individuální podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z cizojazyčného prostředí a žáků s potřebou podpůrných opatření ve smíšených třídách – program přináší různorodý typ aktivit, kde je možné pro každé dítě najít vhodný druh činnosti pro jeho úspěch.