Realizované projekty

Kosí hnízdo – pražské šablony III

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001866
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 88 462 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 24 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 5
Žadatel:Spolek Kosí hnízdo, mateřská škola
Partner:
Výše schválené podpory:564 390,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:https://kosacci.kosihnizdo.org/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.