Realizované projekty

Komunitní život napříč generacemi – prostor pro aktivizaci seniorů

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001735
Zaměření projektu:Projekt zmírňuje sociální vyloučení a izolaci seniorů žijících v seniorských zařízeních i samostatně jejich aktivním zapojením do života místních komunit.
Žadatel:Mezi námi, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 483 437,50 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021
Ukončení projektu: 31. 12. 2022

WWW:www.mezi-nami.cz

Projekt zmírňuje sociální vyloučení a izolaci seniorů žijících v seniorských zařízeních i samostatně jejich aktivním zapojením do života místních komunit. Cílí na společné zážitky seniorů a dětí v seniorských zařízeních, v mateřských i základních školách a na komunitních akcích. Nabízí skupinové setkávání, tvoření, sportování, čtení pohádek a mezigenerační on-line programy. Vizí je síť místních komunit, na jejichž chodu se aktivně podílejí senioři.