Realizované projekty

Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje)

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000248
Zaměření projektu:Kulturní centra se, při naplnění těchto cílů, pak mohou stát skutečnými centry místní komunity obyvatel, poskytující zázemí i know-how pro potřebný komunitní rozvoj. Se všemi vybranými cílovými skupinami přímo pracují koordinátoři daných komunitních aktivit, kteří je informují o činnosti jednotlivých, konkrétních komunitních center a rovněž o nabídce poskytovaných aktivit, a v případě potřeby zprostředkují kontakt s místními organizacemi i institucemi.
Žadatel:Praha 14 kulturní
Partner:-
Výše schválené podpory:5 876 114,25
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:http://praha14kulturni.cz/

Projekt s názvem „Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje)“ rozšiřuje nabídku stávajících komunitních center ve zdejší lokalitě, se zaměřením na vybrané společensky znevýhodněné skupiny a s hlavním cílem oživit danou lokalitu, aktivizovat zdejší obyvatele, zvýšit zájem o lokální dění a budovat komunitní vazby.