Realizované projekty

Komunitní Praha 7

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001789
Zaměření projektu:Cílem projektu je posilování sociálních kompetencí a začleňování cílové skupiny do místních komunit. Neformální přístupy v aktivitách pomohou všem zúčastněným k dobrému vstupu do života, na druhé straně i plně užívat života v seniorském věku.
Žadatel:Městská část Praha 7
Partner:
Výše schválené podpory:4 444 195,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 2. 2021
Ukončení projektu: 31. 3. 2021

WWW:www.praha7.cz

Projekt navazuje na činnost realizovanou v MČ Praha 7 v oblasti komunitní práce s dětmi, jejich rodinami a seniory. Projekt se opírá o záměry MČ formulované v řadě strategických materiálů (Akční plán 2020, MAP, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb). Cílem projektu je posilování sociálních kompetencí a začleňování cílové skupiny do místních komunit. Neformální přístupy v aktivitách pomohou všem zúčastněným k dobrému vstupu do života, na druhé straně i plně užívat života v seniorském věku.